سامانه ثبت نام آزمون دکتری
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
توجه: زمان دریافت کارت ورود به جلسه برای ورودی دکتری 1396 از تاریخ 1396/04/06 ساعت 11 صبح تا تاریخ 1396/04/31 میباشد.