سامانه ثبت نام آزمون دکتری
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
توجه: زمان دریافت کارت ورود به جلسه مرحله تکمیل ظرفیت دکتری 1396 تاریخ 1396/08/22 ساعت 12 ظهر میباشد.