سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

 
اعلانات
*خاتمه یافته* اطلاعیه تمدید دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دوره دکتری (مصاحبه) سال ۱۴۰۱
*خاتمه یافته* اطلاعیه دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دوره دکتری (مصاحبه) سال ۱۴۰۱
*جدید* اعلام نتایج پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
*خاتمه یافته* تمدید آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی 1402-1401 (سهمیه استعدادهای درخشان)
آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ (PHD) ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی ﺑﺮای ﺳﺎل تحصیلی 1402-1401 (سهمیه استعدادهای درخشان)