سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان

رشته های تحصیلی پذیرش بدون آزمون ( استعداد درخشان) مقطع کارشناسی ارشد
سال 1402
ردیفکد رشتهنام رشته مقطع کارشناسی ارشد گرایش دورهدانشکدهگروه آموزشی رشته های کارشناسی مرتبط
1 10029 زبان و ادبیات فارسی روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
2 110006 زبان و ادبیات فارسی ادبیات معاصر روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
3 110007 زبانهای باستانی ایران روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی،زبان و ادبیات آلمانی
4 10955 مترجمی زبان عربی روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان و ادبیات عرب مترجمی زبان عربی
5 10873 ادبیات عربی روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عربی
6 13387 آموزش زبان انگلیسی روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش زبان انگليسی
7 110013 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
8 12153 آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان شناسی زبان و ادبیات آلمانی،زبان و ادبیات اسپانیایی
9 12091 زبان شناسی محض روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان شناسی زبان شناسی
10 13234 مترجمی زبان فرانسه روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی زبان فرانسه مترجمی زبان فرانسه
11 13437 مترجمی زبان انگلیسی روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی مترجمی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی
12 4 فلسفه روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی فلسفه فلسفه ،فلسفه اسلامی
13 110009 فلسفه و کلام اسلامی روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی فلسفه فلسفه،فلسفه اسلامی
14 110010 منطق روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی فلسفه فلسفه،فلسفه اسلامی
15 110011 فلسفه هنر روزانه ادبیات فارسی و زبان های خارجی فلسفه فلسفه،فلسفه اسلامی
16 11017 علوم اقتصادی اقتصاد انرژی روزانه اقتصاد اقتصاد‌ انرژی، کشاورزی و محیط زیست اقتصاد با کلیه گرایش های آن
17 11037 علوم اقتصادی اقتصاد و تجارت الکترونیک روزانه اقتصاد اقتصاد بازرگانی اقتصاد با کلیه گرایش های آن
18 11080 علوم اقتصادی اقتصاد محیط زیست روزانه اقتصاد اقتصاد کشاورزی و محیط زیست اقتصاد با کلیه گرایش های آن
19 11067 علوم اقتصادی اقتصاد نظری روزانه اقتصاد اقتصاد نظری اقتصاد با کلیه گرایش های آن
20 10988 علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه اقتصاد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی اقتصاد با کلیه گرایش های آن
21 11043 علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی روزانه اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد با کلیه گرایش های آن
22 6 شیعه شناسی جامعه شناسی روزانه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی شیعه شناسی- تاریخ- جامعه شناسی
23 7 شیعه شناسی تاریخ روزانه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی شیعه شناسی- تاریخ- جامعه شناسی
24 8 کلام اسلامی روزانه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی کلام اسلامی،فلسفه، کارشناس حوزوی
25 12188 علوم قرآن و حدیث روزانه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث
26 110002 مدرسی معارف قرآن و حدیث روزانه الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی علوم قرآن- کارشناسی حوزوی
27 110003 مدرسی مبانی نظری اسلام روزانه الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی علوم قرآن- کارشناسی حوزوی
28 5 فقه و مبانی حقوق اسلامی روزانه الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی،فقه و حقوق اسلامی
29 18274 بیم سنجی روزانه بیمه اکو بیمه مديريت بيمه اکو
30 9 مطالعات‌منطقه‌اي مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز روزانه بیمه اکو مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز روابط بین الملل،علوم سیاسی
31 18278 علم داده ها روزانه آمار، ریاضی و رایانه آمار آمار
32 18261 آمار و ریاضی روزانه آمار، ریاضی و رایانه آمار آمار
33 18918 علوم کامپیوتر محاسبات نرم و هوش مصنوعی روزانه آمار، ریاضی و رایانه رایانه کامپیوتر
34 30 علوم کامپیوتر نظریه سیستم‌‎ها روزانه آمار، ریاضی و رایانه رایانه کامپیوتر
35 32 ریاضی کاربردی ریاضی مالی روزانه آمار، ریاضی و رایانه ریاضی آمار
36 10 آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی تمرینات اصلاحی روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی تمرینات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
37 15877 آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی تمرینات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
38 15878 آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی تمرینات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
39 38 مدیریت ورزشی مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی
40 39 مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی
41 13 رفتار حرکتی یادگیری و کنترل حرکتی روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتارحرکتی تربیت بدنی و علوم ورزشی
42 14 رفتار حرکتی رشد حرکتی روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتارحرکتی تربیت بدنی و علوم ورزشی
43 12 فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
44 15879 فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی روزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
45 13910 حقوق کیفری اطفال و نوجوانان روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق
46 13733 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق
47 13873 حقوق تجارت بین الملل روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق
48 13561 حقوق اقتصادی روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق
49 13855 حقوق مالکیت فکری روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق
50 13551 حقوق خصوصی روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق
51 13876 حقوق نفت و گاز روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق خصوصی حقوق
52 13674 حقوق بین الملل روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق عمومی و بین الملل حقوق
53 13804 حقوق عمومی روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق عمومی و بین الملل حقوق
54 19 حقوق‌ارتباطات روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق عمومی و بین الملل حقوق، روزنامه نگاری، مطالعات ارتباطی و فناوری
55 20 حقوق‌بشر روزانه حقوق و علوم سیاسی حقوق عمومی و بین الملل حقوق
56 14015 روابط بین الملل روزانه حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل علوم سیاسی
57 14042 مطالعات منطقه ای مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا روزانه حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل علوم سیاسی
58 40 مطالعات منطقه ای مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز روزانه حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل علوم سیاسی
59 41 مطالعات منطقه ای مطالعات آمریکای شمالی روزانه حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل علوم سیاسی
60 42 مطالعات منطقه ای مطالعات اروپا روزانه حقوق و علوم سیاسی روابط بین الملل علوم سیاسی
61 17 انديشه‌سياسی ‌در ‌اسلام روزانه حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی علوم سیاسی
62 18 علوم‌سياسی روزانه حقوق و علوم سیاسی علوم سیاسی علوم سیاسی
63 14093 سیاستگذاری عمومی روزانه حقوق و علوم سیاسی اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری علوم سیاسی
64 13125 علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی آموزش و پرورش علوم تربیتی
65 13119 علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی آموزش و پرورش علوم تربیتی
66 12924 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه روانشناسی و علوم تربیتی آموزش و پرورش علوم تربیتی
67 12862 برنامه ریزی درسی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی برنامه ریزی درسی علوم تربیتی
68 13097 تکنولوژی آموزشی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی علوم تربیتی
69 14419 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی روان شناسی
70 14364 روان شناسی بالینی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی روان شناسی بالینی و عمومی روان شناسی
71 14219 روان شناسی عمومی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی روان شناسی بالینی و عمومی روان شناسی
72 14449 روان شناسی تربیتی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی تربیتی روان شناسی
73 26679 علوم شناختی روان شناسی شناختی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی تربیتی روان شناسی
74 13070 تحقیقات آموزشی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی سنجش و اندازه گیری   علوم تربیتی
75 21 سنجش‌و‌اندازه‌گيری (روان سنجی) روزانه روانشناسی و علوم تربیتی سنجش و اندازه گیری   روان شناسی
76 13148 علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات روزانه روانشناسی و علوم تربیتی علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
77 13156 علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت کتابخانه های دیجیتال روزانه روانشناسی و علوم تربیتی علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
78 13035 آموزش و بهسازی منابع انسانی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی
79 12978 مدیریت آموزشی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی علوم تربیتی
80 23 مشاوره مشاوره خانواده روزانه روانشناسی و علوم تربیتی مشاوره  مشاوره
81 24 مشاوره مشاوره شغلی روزانه روانشناسی و علوم تربیتی مشاوره  مشاوره
82 25 مشاوره مشاوره مدرسه روزانه روانشناسی و علوم تربیتی مشاوره  مشاوره
83 26 برنامه ریزی شهری روزانه علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی ، تعاون و رفاه اجتماعی
84 27 برنامه‌ریزی‌رفاه اجتماعی روزانه علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی ، تعاون و رفاه اجتماعی
85 1100015 برنامه ریزی توسعه منطقه ای روزانه علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی ، تعاون و رفاه اجتماعی
86 12011 مطالعات فرهنگی روزانه علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی جامعه شناسي-پژوهشگری علوم اجتماعی
87 14876 مدیریت خدمات اجتماعی روزانه علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی
88 14874 مددکاری اجتماعی روزانه علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی
89 29 مطالعات‌زنان زن و خانواده روزانه علوم اجتماعی مطالعات زنان جامعه شناسي-پژوهشگری علوم اجتماعی
90 28 مطالعات جوانان روزانه علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسي-پژوهشگری علوم اجتماعی
91 11931 جامعه شناسی روزانه علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسي-پژوهشگری علوم اجتماعی
92 11909 جمعیت شناسی روزانه علوم اجتماعی جمعیت شناسی جامعه شناسي-پژوهشگری علوم اجتماعی
93 11931 مردم شناسی روزانه علوم اجتماعی جمعیت شناسی مددکاری اجتماعی، جامعه شناسي-پژوهشگری علوم اجتماعی
94 14830 علوم ارتباطات اجتماعی روزانه علوم ارتباطات ارتباطات مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
95 14835 مطالعات فرهنگی و رسانه روزانه علوم ارتباطات ارتباطات روابط عمومی،مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات،روزنامه نگاری
96 14856 مدیریت رسانه روزانه علوم ارتباطات روزنامه نگاری روابط عمومی،مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات،روزنامه نگاری
97 14866 روزنامه نگاری روزانه علوم ارتباطات روزنامه نگاری روزنامه نگاری
98 4000 روابط عمومی روابط عمومی روزانه علوم ارتباطات روابط عمومی روابط عمومی
99 4001 روابط عمومی روابط عمومی و امور بین الملل روزانه علوم ارتباطات روابط عمومی روابط عمومی
100 110001 روابط عمومی روابط عمومی،صنعت و بازرگانی روزانه علوم ارتباطات روابط عمومی روابط عمومی
101 14548 حسابداری روزانه مدیریت و حسابداری حسابداری حسابداری
102 14770 حسابداری مدیریت روزانه مدیریت و حسابداری حسابداری حسابداری
103 14919 مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی،مدیریت صنعتی
104 14897 مدیریت بازرگانی بازاریابی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی
105 14931 مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی
106 16125 مدیریت کسب و کار بازاریابی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی
107 15784 مدیریت بازرگانی بازرگانی بین المللی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه
108 13515 مدیریت جهانگردی برنامه ریزی توسعه جهانگردی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت جهانگردی هتلداری،مدیریت جهانگردی
109 13495 مدیریت جهانگردی بازاریابی جهانگردی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت جهانگردی هتلداری،مدیریت جهانگردی
110 50001 کارآفرینی گردشگری روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت جهانگردی هتلداری، مدیریت جهانگردی
111 15299 مدیریت دولتی خط مش گذاری عمومی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی مديريت دولتی
112 15288 مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی مديريت دولتی
113 33 مدیریت‌دولتی مدیریت رفتار سازمانی روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی مديريت دولتی
114 34 مدیریت امور شهری روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی مديريت دولتي
115 15876 مدیریت‌دولتی مدیریت تحول روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی مدیریت دولتی
116 15686 مدیریت فناوری اطلاعات سیستم های اطلاعاتی پیشرفته روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
117 15548 مدیریت صنعتی تولیدوعملیات روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
118 15534 مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
119 15311 مدیریت کسب و کار فناوری روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
120 110005 مدیریت صنعتی مدیریت کیفیت و بهره وری روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
121 15781 مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک روزانه مدیریت و حسابداری مالی و بانکداری مدیریت مالی
122 15783 مالی بانکداری روزانه مدیریت و حسابداری مالی و بانکداری مدیریت مالی
123 35 بانکداری اسلامی روزانه مدیریت و حسابداری مالی و بانکداری مدیریت مالی
124 37 مدیریت کسب و کار مالی روزانه مدیریت و حسابداری مالی و بانکداری مدیریت مالی
125 15857 کارآفرینی کسب و کار جدید روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت فناوری و کارآفرینی مديريت دولتی،هتلداری،مدیریت جهانگردی، مدیریت صنعتی
126 15755 مدیریت فناوری همکاری ها و انتقال فناوری روزانه مدیریت و حسابداری مدیریت فناوری و کارآفرینی مدیریت صنعتی